Saryo Tsujiri Daimaru Tokyo

Name: Saryo Tsujiri Kind: Café/Restaurant Location: Daimaru Depato @ Tokyo Station Station: Tokyo Station Address: 1-9-1 10F Daimarutokyo Yaesu North, Marunouchi, Chiyoda 100-6710 Tokyo Prefecture…